A large building with water landscape lit up at night.

עבודה עם INTUIT

קוד התנהגות עבור ספקיםאתיקה

Intuit מצפה מהשותפים העסקיים, הספקים, הקבלנים והסוכנים שלנו (ביחד, 'ספקים') להקפיד על התנהגות אתית, מקצועית, הגונה ושקופה ככל האפשר, בכל היבטי ההתנהלות העסקית שלהם, כולל עמידה בדרישות החוקים, הכללים והתקנות הרלוונטיים. הקוד חל בכל רחבי העולם ועל כל מי שמנהל עסקים מול עסק או חברה בת כלשהם של Intuit ‏('Intuit'). על הספקים לוודא שקבלני המשנה שלהם מכירים את כללי ההתנהגות המקבילים ומיישמים אותם. Intuit עשויה לנקוט אמצעים על מנת להבטיח את העמידה בכללי קוד זה וכדי לטפל במקרים שבהם קיים חשד לאי עמידה בכללים.

הגינות בעסקים

הספקים וכן החברות הבנות, השותפים וקבלני המשנה שלהם מסכימים להימנע מכל פעולה שתיחשב שחיתות, סחיטה, מעילה או שוחד במטרה להשיג יתרון לא הוגן או לא הולם, כולל ביצוע תשלומי זירוז (expediting payments) או תשלומים מסייעים (facilitation payments). הם יצייתו לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים נגד שחיתות במדינות שבהן הם פועלים, להוראות החוק למניעת התנהלות מושחתת במדינות זרות (FCPA) ולמוסכמות בינלאומיות רלוונטיות בנושא מניעת שחיתות. הספקים אחראים ליישום נהלים שיבטיחו את הציות לחוקים הרלוונטיים נגד שחיתות, כולל פיקוח על התנהלות קבלני המשנה שלהם. 

קשרים אישיים. הספקים יחשפו את כל הקשרים המשפחתיים או הקשרים האישיים הקרובים שקיימים עם עובדים או דירקטורים של Intuit המעורבים בהעסקת הספק אצל Intuit. 

מחוות עסקיות. הספק אינו רשאי להעניק מתנות, הטבות או אירוח מסוג אחר שעשויים להשפיע, או להיראות כמשפיעים, על קבלת ההחלטות של עובדי Intuit או סוכניה. מתנות ואירוח לעובדי Intuit, אם הם ניתנים, יהיו בעלות נמוכה ויינתנו לעתים רחוקות. 

מתנות. על מתנות לעמוד בהוראות החוק בארה"ב והחוק המקומי. מזומן או שווה ערך מזומן כמו כרטיסי מתנה או שוברי קניה בכל סכום שהוא אינם מותרים. דוגמה למתנה קבילה היא פריט צנוע הנושא את סמל הספק. 

אירוח וארוחות. ארוחות עסקיות ואירוח הניתנים במידה סבירה ועל פי המקובל במטרה לקדם את הקשרים העסקיים מותרים.

הזדמנויות עסקיות. הספקים לא יציעו כל טובין, שירותים, הזדמנויות עסקיות, עמלות או הסדרים כספיים ייחודיים אשר יעניקו לעובד של Intuit הטבה אישית. 

ספרים ורשומות. הספקים מסכימים לתעד באופן מדויק את המידע הנוגע לפעילותם העסקית ולנהלים שעל פיהם הם פועלים בתחומי העבודה, הבריאות והבטיחות וכן הסביבה.

זכויות אדם וזכויות עובדים

על הספקים לכבד את זכויות האדם הבסיסיות ולהגן עליהן בכל שרשרת הערך שלהם, בהתאם לתקנים בינלאומיים שנקבעו בהכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות אדם של האומות המאוחדות ובאמנות הבסיסיות של ארגון העבודה הבינלאומי בדבר אפליה ושוויון הזדמנויות בעבודה. 

כל עובד יזכה ליחס הוגן ומכבד. הספקים מתחייבים לספק שוויון הזדמנויות בעבודה לכל המועמדים ולכל העובדים ולשמר סביבת עבודה ללא אפליה, הטרדה ונקמה. התחייבות זו חלה על אפליה או הטרדה לא חוקיות על בסיס מין, גזע, צבע עור, דת, מגדר, גיל, נכות נפשית או גופנית, מצב רפואי, הריון, מוצא לאומי, ייחוס משפחתי, מצב משפחתי, עבר צבאי, נטייה מינית, זהות מגדרית, מוצא אתני, מידע גנטי, שיוך פוליטי, חברות באיגוד עובדים או כל מאפיין אחר שמוגן במסגרת החוקים הרלוונטיים. 

אף עובד לא יהיה נתון להטרדה או להתעללות פיזית, מינית, פסיכולוגית או מילולית. 

עקרונות אלה חלים על כל היבטי ההעסקה, כולל גיוס וקליטת עובדים, קידומים והעברות, תגמול והטבות.

סביבה שנבחרה מתוך רצון חופשי

הספקים מסכימים לכך שכל העבודה נעשית מרצונם החופשי של העובדים, והם רשאים לעזוב בכפוף למתן הודעה מקדימה בפרק זמן סביר. עבודת כפייה או עבודת אסירים שאינה מרצון אסורות. 

הספקים ישלמו שכר חוקי הולם והוגן לעבודה בתנאים אנושיים, כולל שמירה על שעות עבודה סבירות של העובדים בהתאם לחוק החל ולסטנדרטים בינלאומיים. שכר והטבות המשולמים תמורת שבוע עבודה סטנדרטי, חייבים לעמוד בדרישות החוקיות המקומיות והלאומיות המינימליות. הספקים מסכימים לשלם שכר מדויק ובזמן. שימוש בעובדים זמניים או חיצוניים ייעשה במסגרת מגבלות החוק המקומי. 

בנוסף, הספקים נדרשים לוודא שסוכנויות צד שלישי לגיוס עובדים עומדות בהוראות החוק.

העסקת ילדים

הספקים מתחייבים להימנע באופן מוחלט מהעסקת ילדים. המונח "ילד" מתייחס לכל עובד מתחת לגיל 15, מתחת לגיל שעליו חל חוק לימוד חובה או מתחת לגיל המינימום להעסקה הנהוג במדינה, המבוגר מביניהם.

אישור עבודה

הספקים מתחייבים שלא להעסיק ביודעין אנשים שאינם מורשים לעבוד על פי הוראות החוק החל.

חופש ההתאגדות

הספקים מסכימים לכבד את הזכות של עובדיהם, לפי בחירתם האישית, להצטרף לאיגודי עובדים או להקים איגודי עובדים, ולנהל משא ומתן קיבוצי. הספקים מסכימים שלא להתערב בפעילויות לגיטימיות וחוקיות ולא למנוע או לשבש אותן. לא תופעל כל אפליה נגד נציגי איגוד העובדים והם יורשו להמשיך במילוי תפקידיהם במקום העבודה.

בטיחות וגיהות

הספקים אחראים לספק סביבת עבודה בטוחה והיגיינית. הם מסכימים לספק לעובדיהם סביבת עבודה ללא סיכונים חמורים ולעמוד בכל הסטנדרטים הנהוגים במדינתם בנוגע לבטיחות וגיהות.

איכות הסביבה

הספקים מסכימים לעמוד בהוראות כל החוקים והתקנות בנושאי בטיחות, גיהות והגנת הסביבה. יש לצמצם ככל האפשר השפעות מזיקות על הקהילה, הסביבה והמשאבים הטבעיים, ועל הספק להקפיד על שמירת הבטיחות והגיהות של כלל הציבור.

דיווח

אנו עשויים לשלוח מעת לעת בקשות לקבלת נתונים שיתמכו בדרישות הדיווח שלנו בתחום הסביבה, ואנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלך במאמצינו לשפר את הדיווח והביצועים שלנו בתחום זה.

קיימות

Intuit שואפת לעבוד עם ספקים שמשתפים פעולה עם הממשלות והקהילות המקומיות במטרה לשפר את מצב החינוך, התרבות, הכלכלה והרווחה החברתית בקהילות שבתוכן הם חיים ופועלים.

חומרים שמקורם באזורי סכסוך

כחלק מהמחויבות של Intuit לשמר שרשרת אספקה ללא מינרלים שמקורם באזורי סכסוך, אנחנו מצפים מהספקים שלנו: 

לאמץ מדיניות של הימנעות ממינרלים מאזורי סכסוך: הספקים מסכימים לתמוך במדיניות של Intuit בכל הנוגע למינרלים שמקורם באזורי סכסוך, להטמיע מערכות ניהול סבירות במטרה לתמוך בעמידה בהוראות מדיניות זו ולדרוש מהספקים שלהם לנקוט צעדים זהים או דומים. 

  • לאסוף מידע (כולל מילוי תבנית הדיווח המבוססת בתעשייה שפותחה על ידי ה-EICC) מהספקים שלהם לגבי המקור ושרשרת המשמורת של מינרלים מאזורי סכסוך שקיימים בחומרים המסופקים, ולשתף פעולה עם בירורים ושאלות מצד לקוחות Intuit בנוגע להימצאותם של מינרלים מאזורי סכסוך בכל החומרים שהגיעו מהספקים. הספקים מסכימים להעביר שאלות בנוגע למינרלים מאזורי סכסוך דרך כל הדרגים של שרשרת האספקה, עד לרמת הכור שבו הופקו
  • להימנע מעבודה עם חומרים שלא ידוע בוודאות אם הגיעו מאזורי סכסוך או לא

תקשורת חיצונית

הספקים לא יפרסמו ביודעין מידע לא נכון או שאינו מדויק בהיבט אחר דרך הודעה לעיתונות, בפרסומי מוצר או שירות או בכל אמצעי אחר.

סחר בינלאומי

הספקים מסכימים לציית לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים שנוגעים לייבוא ולייצוא של מוצריהם ושירותיהם, כולל ציות לעיצומים על מסחר, אמברגו והגבלות אחרות. בנוסף, הספקים מחויבים לציית לתקנות שמונעות מחברות מארה"ב לתמוך בחרם לא רשמי על מדינה אחרת או לשתף פעולה איתו. על הספקים לציית לכל החוקים הנוגעים למניעת הלבנת הון, וכן לכל החוקים המסדירים את נושאי השתדלנות, הענקת מתנות ותשלומים לבעלי תפקידים ציבוריים, לחוקים בנוגע לתרומות לקמפיינים פוליטיים או לכל תקנה קשורה אחרת. 

על הספקים לשמור על זכויות הבעלות על קניין רוחני של Intuit ושל גורמים אחרים לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימנים מסחריים וסודות מסחריים, ולהגן על זכויות הקניין הרוחני הללו בכל הנוגע לניהול טכנולוגיות וידע ולהעברתם לגורמים אחרים.

הגנה על המידע של לקוחות Intuit ושל גורמי צד שלישי

הספקים מתחייבים להגן על הציפיות הסבירות לפרטיות המידע האישי של כל מי שאיתו הם מנהלים עסקים, כולל לקוחות, צרכנים ועובדים. הספק יציית לדרישות החוק ולדרישות הרגולטוריות בנוגע לפרטיות ואבטחת מידע בכל מקרה שבו מידע אישי נאסף, מאוחסן, מעובד, משודר ומשותף.

חובות דיווח ואחריות של ההנהלה

הספקים מסכימים לוודא שעקרונות קוד התנהגות זה מועברים לעובדיהם ולכל הגורמים המעורבים בשרשרת האספקה שלהם כנדרש. על הספקים גם לנקוט צעדים יזומים ומתאימים כדי לוודא שעקרונות קוד ההתנהגות הזה מוטמעים על ידי הספקים, הסוכנים וקבלני המשנה שלהם, ככל שהם חלים עליהם.

פרטים ליצירת קשר ונוהלי הסלמה

הספקים מסכימים לפנות למנהל קשרי הלקוחות או העבודה שלהם ב-Intuit בכל שאלה שהיא או כדי לדון בנושאים שקשורים להתנהלות עסקית או לבעיות אתיות פוטנציאליות. 

לחלופין, Intuit מפעילה את המוקד Intuit Integrity Line לדיווחים אנונימיים על פעילויות החשודות כמפלות, לא אתיות או לא חוקיות מצד ספקים. 

בעת הצורך, מוקד Intuit Integrity Line זמין להגנה על גורמי צד שלישי, עובדים זמניים, קבלני משנה עצמאיים ועובדים של אותם קבלני משנה. מוקד Intuit Integrity Line הוא שירות חיצוני שמופעל על ידי צד שלישי לקבלת דיווחים אנונימיים במשך 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה. נקמה נגד כל אדם שדיווח על הפרות אפשריות שביצעו שותפי צד שלישי אסורה ועלולה להוביל לסיום ההתקשרות בין Intuit לאותו ספק רלוונטי. 

כל אדם רשאי לפנות למוקד Intuit Integrity Line בכל עת:

  • בתחומי ארה"ב: התקשר בחינם למספר 877-379-3939 או היכנס לאתר Integrity Line לצורך מילוי דיווח מקוון
  • מחוץ לארה"ב: בקר באתר ‏Integrity Line של Intuit ותחת To Make a Report (שליחת דיווח), בחר במדינה שלך מתוך הרשימה הנפתחת בשלב הראשון והמשך בדיווח באמצעות שיחת טלפון או באופן מקוון.